Drukuj

Uchwała nr 1/05/2020
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy 
z dnia 27 maja 2020 r
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów
Okręgowego Związku Piłki Nożnej Legnicy


Na podstawie & 29 ,& 54,& 55,&56 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy postanawia się co następuje :

1.    Zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy na dzień 17 lipca 2020 roku ( piątek) na godzinę 16.30  w pierwszym terminie i na godzinę 17.00 w drugim terminie. Zmiana nastąpiła ze względu na COVID 19 i negatywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

2.    W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy biorą udział z głosem stanowiącym :
a)    Delegaci klubów zrzeszonych w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Legnicy 
     mających formę organizacyjną zgodnie z prawem polskim tj. stowarzyszenia
     kultury fizycznej, sportowej spółki akcyjnej, uczniowskiego klubu sportowego, przy     czym ustala się liczbę delegatów po jednym delegacie z klubu,
b)    ustępujący Członkowie Zarządu ,Komisji Rewizyjnej nie będący delegatem z klubu.

3.    Imienne zgłoszenia delegatów z klubów przesłane przez kluby  na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów OZPN w Legnicy  w terminie  29 maja 2020 zachowują ważność.

4.    Nie ulega zmianie  miejsce - Letia Business Center w Legnicy ul. Rycerska 24 oraz Porządek obrad, Regulamin obrad- projekt, Regulamin Wyborczy - projekt, Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 3/03/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

5.    Ustala się , że w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego powinny być przyjęte :
a)    Sprawozdanie z działalności OZPN za okres  kadencji ( lata 2016-2020)
b)    Decyzja o likwidacji Stowarzyszenia i powołanie likwidatorów , podjęcie uchwały w przedmiocie majątku  i jego przeznaczenia lub Wybór Władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy: Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 1 delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.

6.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.